Wat u moet weten:

Wachttijden* en waarneming

 Onze actuele* wachttijd (d.d. 8 januari 2019)

Wij hanteren momenteel geen wachttijd

Wanneer u de wachttijd te lang vindt (voor intake langer dan 4 weken, voor behandeling langer dan 10 weken), kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

In geval van crisissituaties en buiten kantoortijden kunt u het beste direct contact opnemen met de dienstdoende huisartsenpost.

Wanneer we vakantie hebben, zullen we zorg dragen voor een passende overbrugging danwel bereikbaarheid. Voor cliënten die dan in behandeling zijn, zullen we bespreken tot wie zij zich kunnen wenden.

Frequentie

De gesprekken vinden in principe een maal per week plaats. Indien gewenst wordt een andere frequentie met u afgesproken. Een gesprek duurt 50 minuten.

Zelfwerkzaamheid

In de eerste gesprekken worden afspraken gemaakt over de doelen van de therapie en over de manier waarop aan die doelen gewerkt gaat worden.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 is het voor iedere ggz-instelling en vrijgevestigde ggz-praktijk verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven en het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Hieronder vindt u ons kwaliteitsstatuut.

Kwaliteitsstatuut Ströer Psychotherapie

Klachtenregeling

Beroepscode

Elke psychotherapeut heeft regels waar hij zich in de uitvoering van zijn beroep aan moet houden. Deze zogenaamde beroepscode kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Wanneer u in psychotherapie gaat is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met uw therapeut. Dat wil zeggen dat u als zorgontvanger rechten en plichten hebt. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).
Hierin staan onder andere beschreven:
– Uw recht om zelf een hulpverlener te kiezen
– Uw recht op informatie
– Uw recht op inzage van uw dossier
– Uw recht op geheimhouding van uw gegevens
– Uw recht om een klacht in te dienen

Het DBC- Informatie Systeem (DIS)

Alle psychotherapeuten (en veel andere (para-)medici) zijn verplicht met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) te werken. Een deel van de DBC-informatie gaat van uw therapeut naar de zorgverzekeraar, zodat betaling kan plaatsvinden. Hierbij heeft de zorgverzekeraar de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en uw privacy te waarborgen.
Aan het eind van een behandeling moeten geanonimiseerde, versleutelde gegevens van de DBC, naar het DBC-Informatie Systeem (DIS.) gestuurd worden. Deze informatie wordt gebruikt voor de statistiek en kostenbeheersing van medische behandelingen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over uw behandeling of therapeut dan hopen we natuurlijk dat u naar ons toe zult komen zodat we het samen kunnen proberen op te lossen.
Als we er samen niet uit komen dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten of van de Vereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen waarbij wij zijn aangesloten.

Privacy

Wanneer u zich aanmeldt wordt tijdens het eerste gesprek onderzoek gedaan, een diagnose gesteld en een behandelvoorstel voor kortere of langere duur gedaan. Als u het daar mee eens bent, wordt de behandeling gestart. De diagnose en alle activiteiten die er in het kader van het onderzoek en de behandeling worden verricht,  worden genoteerd in een DBC (Diagnose Behandel Combinatie . Na afronding van de behandeling wordt de DBC afgesloten en wordt er een rekening vanuit de DBC gemaakt. Deze rekening op zich is niet anoniem. Over uw klachten wordt echter alleen de zogenoemde productgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. Wij sturen de rekening rechtstreeks naar u. Uw verzekeraar zal dan achteraf deze rekening of een gedeelte daarvan aan u terugbetalen.

Ethiek

Wij werken conform de code van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en hanteren deze beroepsethiek in onze therapeutische werkzaamheden; voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Basis GGZ en Specialistische GGZ

Vanaf 2014 is de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) anders georganiseerd. De zorg is verdeeld in:

1. De Basis Gegeneraliseerde Geestelijke Gezondheidszorg (BGGGZ) en
2. De Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ)

De zorg voor mensen met lichte tot matige psychische klachten valt onder de Basis GGZ.  Bij zwaardere psychische klachten en/of problemen die langdurig behandeld moeten worden is er de gespecialiseerde GGZ. Ströer Psychotherapie biedt beide soorten van zorg aan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Achtergrondinformatie GGZ.

Wijzigingen

Wilt u alle veranderingen aangaande persoonsgegevens, ziektekostenverzekering etc. aan ons doorgeven?